تبلیغات
دانستنی های جهان هنر و معماری

طراحی اقلیمی (معتدل و مرطوب)::آب و هوای معتدل خزری

اب و هوای معتدل خزری

این نوع اقلیم جلگه های کناره دریا ی خزر تا كوهپایه های شمالی البرز را شامل می شود . در این نواحی به دلیل كمی فاصله كوهستان و دریا رطوبت تجمع می یابد كه بعنوان پیامد آن می توان بارش های قابل ملاحظه و دموای معتدل را ذكر كرد.

توزیع مكانی میانگین بارندگی سالیانه در نوار ساحلی از غرب به شرق با كاهش همراه است در حالیكه توزیع زمانی آن وضعیتی كمابیش منظم دارد حداكثر بارندگی در پائیز و حداقل آن در بهار اتفاق می افتد.

در بررسی پارامتر درجه حرارت نیز مشاهده می شود كه به دلیل رطوبت نسبی بالا و زیاد بودن تعداد روزهای پوشیده از ابر ، دمای هوا معتدل و دامنه دمایی محدود می باشد كه این وضعیت منجر به تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل با یخبندانهای اتفاقی می گردد.

اقلیم معتدل و مرطوب مشخصات

بارش فراوان

رطوبت نسبی زیاد

اختلاف درجه حرارت كم بین شب وروز

جهت گیری

عموما " شرقی - غربی با كشیدگی زیاد مخصوصا" در نوارهای ساحلی عموما" كشیدگی در مقابل جهت دریا و در مقابل نور آفتاب جنوب

مقابله با

رطوبت : افزایش كوران

باد غالب : باد غالب ا ز سوی غرب می وزد


بازشوها

تناسبات زیاد

وجود باز شوها در تمام جبهه های ساختمان

عدم وجود زیرزمین :به علت وجود رطوبت زیاد و بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی

پوشش سقف ها

شیروانی از جنس 1. ایرانیت 2. ساقه ی برنج 3. گالی و س 4. ورق های گالوانیزه

اجزای سقف شیروانی در شیوه ی سنتی آن

 

کرسی چینی

ایجاد كرسی برای جدا كردن ساختمان از كف.

استفاده از فنداسیون نمایان و قرار گیری اجزا ءكف روی آن ها

 

ارتفاع و شیب سقف

ارتفاع سقف در ساختمان های نزدیك به دریا بیش تر از ساختمان های دور از دریاست و به طبع آن شیب آن نیز بیشتر میباشد.

و علت واضح آن غلبه در مقابل بارانی است که با توجه به نزدیکی به دریا تشدید می گردد.

بافت

پراكندگی و وجود فاصله میان ساخته ها

پراكنده بودن بافت به منظور ایجاد كوران در فضای میان خانه ها و ساختمان ها است. در این صورت هوا به راحتی در میان خانه ها جولان می دهد و نیاز به کوران را برطرف می نماید.

بیان وجود ایوان

وجود ایوان به عنوان یک عنصر ویژه در خانه های این اقلیم جایگاهی خاص عرضه می دارد.

وجود ایوان را میتوان ادامه ارتفاع گرفتن بنا از زمین در این مناطق دانست که در دنباله ی مقابله با رطوبت زیاد ایجاد میگردد .

ایوان بیانی از برونگرایی خانه های ناحیه معتدل و مرطوب ایران (شمال کشور) بوده و عنصری است که مکان انجام فعالیتهای

بسیاری از مردم این اقلیم میباشد و به واسطه اینکه در زیر سقف بیرون زده شیروانی واقع میشود از نفوذ باران نیز در امان بوده

و ارتباط دهنده فضاهای داخلی چون اتاقها ست که با وجود آن نیازی به ورود به حیاط و رفتن به نقطه ای دیگر از فضاهای

خانگی نمیباشد . با اشاره به این که اهمیت این موضوع در یک روز بارانی صد چندان می گردد.

بیان تلار ، بیانی از برونگرایی

تلار واژه ای است که در قاموس معماری ا ی ن اقل ی م به عنوان فضا ی ی تراس مانند وجود دارد. ا ی ن فضا در طبقه های بالا ی ی قرار داشته و چون ا ی وان مکانی برای انجام فعال ی ت های بس ی اری است که در مقا ی سه با فعال ی تها ی ی که در ا ی وان انجام می گردد در ارتباط کمتری با مح ی ط خارج و ح ی اط م ی باشد . فعال ی تها ی ی از جمله پذ ی را ی ی از مهمان (در فصولی که هوا مطبوع ی ت دارد چون تابستان و بهار) ، صرف غذا ، استراحت و خواب و به طور کل م ی توان گفت عمده فعال ی تهای خانواده در فصول بهار و تابستان که هوا سرد نم ی باشد در ا ی ن مکان رخ م ی دهدو اعضای خانه از رطوبت شد ی د به فضای ب ی رون پناه آورده و در اوج برونگرا ی ی به زندگی خو ی ش ادامه م ی دهند.

( واژه بالا خانه به اتاق و فضای پشت تلار اطلاق م ی شود..)

مصالح مصرفی

مصالح سبك با ظرفیت حرارتی پایین : چوب ، ساقه ی برنج

برای ساختمان های دارای سازه از مصالح بنایی با ظرفیت حرارتی پایین : بلوك سیمانی ، سنگ ، دیوار چینه ای (مقاوم در برابر رانش)

کوران

مهم ترین مسئله در ساختمان های نواحی معتدل ومرطوب ایجاد كوران و مبارزه با رطوبت بیش از حد محیط است .

گشودگی ها به هدف ایجاد كوران تعبیه می شوند.این گشودگی ها به دو صورت می توان بررسی كرد:

در دو ضلع متفاوت

در دو ضلع هم راستا

باید در نظر داشت همانگونه که وجود گشودگی بسیار حائز اهمیت است ، همواره توانایی ایجاد آن در هر ضلعی وجود نداشته و برخی مواقع امکان ایجاد مشکل در یک ضلع توسط گشودگی وجود دارد.

در نتیجه موضوع بالا طراحی نقاط قرارگیری پنجره بسیار مهم است و اهمیت آن در این مناطق صد چندان می باشد و آن به دلیل صد چندانی اهمیت کوران در این اقلیم است.

هرچه نحوه ی قرارگیری پنجره ها باعث گردش بیشتر هوا در یک فضای داخلی بگردد نشان از تعبیه پنجره به شیوه ی ایده آل دارد و البته این موضوع با در نظر گرفتن سوی وزش باد در نقطه طراحی ساختمان صورت می پذیرد.


همانطور که از شکل بالا بر میاید زمانی که جهت وزش باد و راستای قرارگیری دو پنجره منطبق باشند گردش کمتری از هوا را در فضا خواهیم داشت و حالت خلاف آن باعث گردش بهتر میگردد.

در هنگام برخورد باد با یک کالبد دو بعد ایجاد میگردد یکی ضلعی که در آن فضا فشار ایجاد میشود (علامت مثبت در شکل بیان آن است) و ضلعی که مکش در آن ایجاد میگردد (علامت منفی در شکل بیان آن است) . ضلعی که در آن مکش ایجاد میشود ضلعی منفی بوده که در جهت دریافت باد هیچ نقشی بر عهده ندارد و در هنگام طراحی مکان پنجره ها باید به این نکته توجه نمود و گشودگی وسیعی در آن قرار نداد . این ضلع تنها میتواند در بر گیرنده پنجره ای جهت خروج هوا باشد و بدین نحو در امر کوران مشارکت نماید.

با توجه به در نظر گرفتن جهت باد ، میتوان کوران را با عواملی شدد بخشید در شکل زیر با قرار دادن یک تیغه در میان دو پنجره شدت هوای ورودی را تشدید نموده و به دنبال آن کوران را تقویت مینماید.

 
در این دو شکل دو پنجره در یک ضلع ساختمان در جهت کوران قرار داده شده اما یک عنصر میانی که در شکل پایین عنصرهایی طبیعی یعنی درختان میباشند ، به عنوان یک مانع باد ورودی را تقویت مینمایند.

 

ایجاد یك گشودگی بزرگ در دیوا ر ؛ ورود هوای خنك از پایین گشودگی و خروج هوای گرم ازبا لای گشودگی

دو پنجره در راستای عمودی یك دیوار اما از یکدیگر مجزا گشته اند

دو پنجره در دو ضلع متفاوت اتاق ، ورود و خروج هوا با توجه به جهت ورود باد

داکت
داكت وظیفه ی تهویه ی هوا در ساختمان را به عهده دارد. علی الخصوص در مواقعی که توانایی ایجاد پنجره در دیوارها وجود ندارد
و یا ساختمانی چند طبقه با فضاهای بزرگ و مرکزی داشته باشیم
داکت این وظیفه را باجمع آوری هوای گرم و مرطوب ازكل ساختمان و انتقال آن به هوای آزاد انجام می دهد.

نقطه انتهایی داکت به سقف منتهی میگردد و چون عنصر بلندی ساختمان را سوراخ و هوا را وارد و خارج میسازد.

در طراحی داکت نیز محل قرار گیری آن ، محلهای ورود هوا و نحوه ی خروج هوا از آن در طراحی باید مد نظر قرار گرفته و به بهینه ترین شکل ممکن ایجاد شود.

بررسی یک نمونه خانه مسكونی

 

   

نویسنده: اراس لطفی پور

.:: آخرین مطالب ::.

» آدولف لوس ( جمعه 10 تیر 1390 )
» موسیقی ( شنبه 28 خرداد 1390 )
» . ( دوشنبه 23 خرداد 1390 )
» طراحی اقلیمی (گرم و خشک) ( یکشنبه 22 خرداد 1390 )
» طراحی اقلیمی (معتدل و مرطوب)::آب و هوای معتدل خزری ( شنبه 21 خرداد 1390 )
» پلان مسجد شهرک حافظ اردبیل ( جمعه 20 خرداد 1390 )
» طراحی درب هوشمند با دستگیره هشداردهنده ( جمعه 20 خرداد 1390 )
» تصاویری از پروژه عظیم مروارید در قطر ( پنجشنبه 19 خرداد 1390 )
» طراحی مدرن خانه زیرزمینی ( پنجشنبه 19 خرداد 1390 )
» چگونه،دکوراسیونی بهاری طراحی کنیم ( پنجشنبه 19 خرداد 1390 )
» فلسفه و معماری ( پنجشنبه 19 خرداد 1390 )
» نقشه برداری ( پنجشنبه 19 خرداد 1390 )
» ساخت ویلاهای پیش‌ساخته با فضاهای تفریحی اختصاصی ( پنجشنبه 19 خرداد 1390 )
» اصول معماری ایرانی ( پنجشنبه 19 خرداد 1390 )
» تصاویر ماهواره‌ای کشف 17 هرم گمشده مصری ( دوشنبه 9 خرداد 1390 )